REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.    Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

1.4.    Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumentaoraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.       Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentemlub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@emwu-sport.pllub pisemnie na adres: ul. Handlowa 2/3, 34-480 Jabłonka.

2.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Handlowa 2/3, 34-480 Jabłonka.

2.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

2.6.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.7.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywanana papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

Formularz Reklamacji